سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
مدیر گروه پژوهشی، اندیشه های منقول امام خمینی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
جامعة المصطفی العالمیة 
دبیر همایش بین المللی غرب شناسی 
1386/01/01 
1387/12/30 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی 
عضویت در گروه فقه سیاسی  
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
گروه فقه سیاسی موسسه فقه ائمه اطهار (ع) 
عضو 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
موسسه فقه ائمه اطهار(ع) 
مدیر اجرایی موسوعه فقه سیاسی شیعه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، قم 
همکاری با گروه سیاست 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
شبکه معارف و شبکه فرهنگ (صدا) 
کارشناس 
 
 
علمی و اعتقادی 
همکاری 
موسسه آموزشی، پژوهشی اسوه نخبگان(نخبگان مدارس قم) 
عضو هیئت رئیسه  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه (روحیه) بابل 
مدیر اجرایی  
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
استاد 
1390/07/01 
ادامه دارد 
خارج فقه سیاسی 
تدریس 
جامعه المصطفی 
استاد 
1394/07/01 
ادامه دارد 
قواعد فقه سیاسی، فلسفه فقه سیاسی، فقه سیاسی امام خمینی و ...  
تدریس 
باقر العلوم 
استاد 
1395/11/01 
1396/10/30 
فقه سیاسی، قواعد فقه سیاسی  
اداری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر گروه سیاست (دانشیار) 
1388/07/01 
ادامه دارد 
عضو هیأت علمی 
اداری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
مدیر گروه فقه سیاسی 
1394/07/01 
ادامه دارد 
پژوهش 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو شورای علمی گروه کلام 
1396/08/01 
ادامه دارد 
عضویت در گروه