مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید سجاد
نام خانوادگی:ایزدهی
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، علوم سیاسی

زندگی نامه

ساکن شهر بابل متولد سال 1349