تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
مدرسی الهیات و معارف اسلامی 
تربیت مدرس دانشگاه قم 
 
سطح 4